Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“

Obec Topoľníky ako dotknutá obec, podľa § 34 ods. 2 a 3 a s ohľadom na § 65g zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spolupráci s navrhovateľom VIATOP s.r.o., Hlavná 129/195, 930 11 Topoľníky, IČO: 36 731 145Vás pozýva na verejné prerokovanienavrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“, ktoré sa uskutočnídňa 30.5.2023 (utorok) o 10:00 hodine v zasadačke obecného úradu Hlavná 163/126, 930 11 Topoľníky

S pozdravom

Bc. László Bacsó starosta obce