„Usmernenie – kalamitný výskyt komárov“

„Usmernenie – kalamitný výskyt komárov“

S ohľadom na to, že niektoré oblasti Slovenska sú postihnuté kalamitným výskytom komárov a s ohľadom na to, že prevencia a riešenie tohto problému je v kompetencii Vyšších územných celkov, resp. obcí a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, dôrazne upozorňujeme na to, že vyhlásenie mimoriadnej situácie, či už na úrovni obce alebo okresu, nie je možnosťou riešenia kalamitného výskytu komárov. Opatrenia (či už chemickej alebo biologickej povahy) proti komárom nie je možné považovať za záchranné práce zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, ktoré je v uvedenom zákone uvedené ako jeden z typov mimoriadnej udalosti nie je kalamitný výskyt komárov, ohrozenie verejného zdravia II.

stupňa nastáva v zmysle § 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri
a) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
b) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné
prostredie a majetok alebo
c) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.

Kalamitný výskyt komárov nespadá pod definíciu mimoriadnej udalosti v zmysle vyššie uvedeného, tým pádom aj vyhlásenie mimoriadnej situácie by bolo neadekvátne, pretože verifikačné komisie okresných úradov nemôžu
schváliť žiadosti obcí o preplatenie nákladov, nakoľko tieto aktivity nemajú oporu v zákone 42/1994.

Z vyššie uvedeného usmernenia pre obce i samotné okresné úrady vyplýva, že *okresné úrady nemôžu preberať kompetencie na úseku boja proti komárom a postreky
proti komárom nebudú verifikované ako oprávnené náklady na záchranné práce v zmysle zákona č. 42/1994.*

 

Foto: gyongyos.hu